ÄRIPÄEV AS

Infokaart Äriseosed Grupipuu Ärianalüütika Maksuraport Võlainfo Kohtulahendid Sihtrühm ettevõtetest
Kvartali andmed Finantsraport Majandusaasta aruanded Krediidiraportid

Kvartaalsed majandustulemused

Kvartaliandmetes on esitatud kõik töötasu saajad. Aastaandmetes on esitatud püsilepingutega töötajate täistööajale taandatud arv.
Kvartali käive on emaettevõtte kohta ega peegelda kogu konsolideerimisgrupi tulemust.
Kvartali käibe arvestus lähtub vastavas kvartalis esitatud käibemaksu deklaratsioonidest ja on seega ühe kuuga nihkes.
Allikas: Maksu- ja Tolliamet
Kvartali käive
2021
4 935 242 € 4 346 368 € 3 676 866 € 6 200 601 €
2022
5 819 450 € 5 358 110 € 3 984 472 € 6 208 369 €
2023
6 102 215 €
Käive töötaja kohta
2021
17 753 € 15 092 € 12 464 € 21 162 €
2022
19 463 € 16 956 € 13 021 € 20 695 €
2023
20 341 €
Keskmine brutotöötasu
278 288 295 293 299 316 306 300 300
2 242 € 1 911 € 2 080 € 1 946 € 2 190 € 2 065 € 2 258 € 2 154 € 2 316 €

Finantsraport

Eksport

2021 2020
Riik Ekspordi summa Konsolideeritud? Ekspordi summa Konsolideeritud?
Soome 37 000 Ei 39 000 Ei
Läti 35 000 Ei 15 000 Ei
Leedu 32 000 Ei 27 000 Ei
Saksamaa 26 000 Ei 22 000 Ei
Rootsi 25 000 Ei 13 000 Ei
Poola 7 000 Ei 6 000 Ei
Taani 7 000 Ei 80 000 Ei
Iirimaa 5 000 Ei
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud 4 000 Ei 2 000 Ei
Tšehhi 2 000 Ei 2 000 Ei
Suurbritannia 3 000 Ei
Belgia 2 000 Ei

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes (2021)

Tegevusala EMTAK kood Müügitulu (EUR) Müügitulu % Peamine tegevusala
Ajalehtede kirjastamine 58131 7 191 000 40,22 Jah
Muu mujal liigitamata koolitus 85599 4 779 000 26,73 Ei
Ajakirjade jm perioodika kirjastamine 58141 2 420 000 13,53 Ei
Raamatukirjastamine 58111 2 017 000 11,28 Ei
Mujal liigitamata infoalane tegevus 63991 1 473 000 8,24 Ei

Analüütiline info

2021 2020
Trend % Trend %
Töötajad21911,17 197-13,60
Makstud dividendid2 400 000100,00 0-100,00
Ärirentaablus (%)9,70%14,50 8,48%-0,38
Kasumirentaablus (%)10,68%21,65 8,78%-0,90
ROA-varade puhasrentaablus17,31%1,76 17,01%-16,90
ROE-omakapitali puhasrentaablus83,12%88,68 44,05%-42,93
Käive töötaja kohta81 6443,04 79 2398,40
Keskmine kuubrutotasu töötaja kohta2 3990,93 2 37715,61
Lisandväärtus10 344 000,0016,38 8 888 000,00-1,27
Lisandväärtus töötaja kohta47 232,884,69 45 116,7514,27
Võlakordaja0,7928,99 0,61-16,46
Maksevõime kordaja1,15-23,51 1,5128,34
Koguvara käibesiduvus2,265,82 2,14-21,94
Põhivara käibesiduvus27,6834,13 20,6325,17

Bilanss

2021 2020
Trend % Trend %

Varad

Käibevara

Raha 5 388 000 -8,48 5 887 000 45,79
Finantsinvesteeringud 564 000 43,51 393 000 12,93
Nõuded ja ettemaksed 847 000 -12,50 968 000 -15,61
Varud 282 000 43,88 196 000 59,35
Kokku käibevara 7 081 000 -4,88 7 444 000 31,61

Põhivara

Finantsinvesteeringud 3 000 50,00 2 000 0,00
Nõuded ja ettemaksed 1 000 -66,67 3 000 -25,00
Materiaalne põhivara 334 000 -18,34 409 000 -21,04
Immateriaalne põhivara 345 000 76,92 195 000 -48,68
Kokku põhivara 683 000 12,15 609 000 -32,63
Kokku varad 7 764 000 -3,59 8 053 000 22,76

Kohustised ja omakapital

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed 6 022 000 21,83 4 943 000 2,55
Eraldised 125 000 0,00 0 0,00
Kokku lühiajalised kohustused 6 147 000 24,36 4 943 000 2,55
Pikaajalised kohustised
Kokku kohustused 6 147 000 24,36 4 943 000 2,55

Omakapital

Aktsiakapital nimiväärtuses 100 000 0,00 100 000 0,00
Oma aktsiad -437 000 0,00 0 0,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 600 000 -63,19 1 630 000 467,94
Aruandeaasta kasum (kahjum) 1 344 000 -1,90 1 370 000 2,01
Kokku omakapital 1 617 000 -48,01 3 110 000 78,74
Kokku kohustused ja omakapital 7 764 000 -3,59 8 053 000 22,76

Kasumiaruanne

2021 2020
Trend % Trend %
Müügitulu 17 880 000 14,54 15 610 000 -6,34
Muud äritulud 25 000 -87,31 197 000 405,13
Kaubad, toore, materjal ja teenused -3 896 000 4,62 -3 724 000 -12,46
Mitmesugused tegevuskulud -3 493 000 25,87 -2 775 000 -10,40
Tööjõukulud -8 435 000 12,20 -7 518 000 -0,11
Põhivara kulum ja väärtuse langus -302 000 -7,93 -328 000 -8,89
Muud ärikulud -44 000 -68,35 -139 000 148,21
Ärikasum (-kahjum) 1 735 000 31,14 1 323 000 -6,70
Muud finantstulud ja -kulud 174 000 270,21 47 000 -18,97
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 1 909 000 39,34 1 370 000 -7,18
Tulumaks -565 000 100,00 0 -100,00
Aruandeaasta kasum (kahjum) 1 344 000 -1,90 1 370 000 2,01

Rahavoogude aruanne

2021 2020
Trend % Trend %

Rahavood põhitegevusest

Ärikasum (-kahjum) 1 735 000 31,14 1 323 000 -6,70

Korrigeerimised

Põhivara kulum ja väärtuse langus 302 000 -7,93 328 000 -8,89
Kasum (kahjum) põhivara müügist 0 -100,00 -8 000 -60,00
Muud korrigeerimised -17 000 0,00 0 0,00
Kokku korrigeerimised 285 000 -10,94 320 000 -5,88
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 106 000 9,28 97 000 190,65
Varude muutus -86 000 17,81 -73 000 143,33
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 079 000 401,86 215 000 8,04
Makstud ettevõtte tulumaks -565 000 100,00 0 -100,00
Kokku rahavood äritegevusest 2 554 000 35,71 1 882 000 4,85

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -62 000 72,22 -36 000 -75,17
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 0 -100,00 10 000 -50,00
Antud laenud -10 000 -66,67 -30 000 66,67
Antud laenude tagasimaksed 27 000 28,57 21 000 40,00
Laekunud intressid 2 000 0,00 2 000 0,00
Muud väljamaksed investeerimistegevusest -175 000 -100,00 0 100,00
Muud laekumised investeerimistegevusest 2 000 0,00 0 0,00
Kokku rahavood investeerimistegevusest -216 000 -554,55 -33 000 85,78

Rahavood finantseerimistegevusest

Makstud dividendid -2 400 000 100,00 0 -100,00
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -2 837 000 -100,00 0 100,00
Kokku rahavood -499 000 -126,99 1 849 000 92,00
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 887 000 45,79 4 038 000 31,32
Raha ja raha ekvivalentide muutus -499 000 -126,99 1 849 000 92,00
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 388 000 -8,48 5 887 000 45,79

Majandusaasta aruanded

Jooksva kuu info: Aruannete limiit paketis: 0 Kasutamata jääk: 0
Palume kannatlikkust kuna raporti reaalajas koostamine võib võtta mõned sekundid.
Aasta Esitamise aeg Link failile Arhiivis
2021 2022-06-20 PDF
2020 2021-05-28 PDF
2019 2020-06-30 PDF
2018 2019-06-18 PDF
2017 2018-06-19 PDF
2016 2017-06-19 PDF
2015 2016-06-29 PDF
2014 2015-07-06 PDF
2013 2014-06-10 PDF
2012 2013-06-19 PDF
2011 2012-06-14 PDF
2010 2011-06-15 PDF
2009 2010-03-29 PDF
2008 2009-04-22 PDF
2007 2008-05-08 PDF
2006 2007-04-17 PDF
2005 2006-06-09 PDF
2004 2005-06-20 PDF
2003 2004-06-30 PDF
2002 2003-06-30 PDF
2001 2002-06-28 PDF
2000 2001-06-27 PDF

Ettevõtte krediidiraport

Krediidiraport sisaldab järgmist infot ning on väljaprinditav
  • Ettevõtte üldandmed, kontaktandmed
  • Vastutavad isikud (juhatus)
  • Muud seotud isikud (omanikud, nõukogu liikmed, asutaja, audiitor)
  • Bilanss, Kasumiaruanne ja Rahavoogude aruanne viimasest saadolevast aastaaruandest
  • Tasutud maksud
  • Maksehäired 2a ajalooga (maksuvõlad, täitemenetlused, kohtu maksekäsuosakonna teated, inkassomenetlused)
  • Krediidireiting ja soovitatav krediidilimiit
Raport koostatakse reaalajas kõige uuemate andmete pealt. Palume kannatlikkust kuna raporti reaalajas koostamine võib võtta mõned sekundid.

Krediidiraport / 7 €

Vaata näidisraportit >